سوابق مدیریتی آقای مهندس حیدری

آقای مهندس محمود حیدری مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی، مدیرعاملی اتحادیه استان تهران و مدیرعاملی اتحادیه دامداران، مدیرعاملی اتحادیه تعاون.....

تازه ترین خبرها
معرفی خدمات اتحادیه
 فعالیتهای اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران 
 
اتحادیه مرکزی 2 شرکت تعاونی روستایی و حدود بالغ بر بیست میلیون نفر از روستائیان کشور را شمانل میشود تحت پوشش دارد. 10 هزار فروشگاه مصرف هزار جایگاه عرضه سوخت و 4/5 میلیون نفر عضو تولیدکننده که با اعضاء خانواده حمعیتی و 11 تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران در زیرمجموعه خود 31 اتحادیه استانیو 301 اتحادیه شهرستانی و 846
 
  مجتمع صنایع غذایی آیدا
 
 شرکت کشت و صنعت شهید رجایی
 
 شرکت کشت و صنعت جیرفت
 
 شرکت کارگزاری بورس محصولات کشاورزی
 
 شرکت حمل و نقل نوید بار کشاورزی 
Powered by DorsaPortal